> Przetargi
Przetargi
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dydnia, dnia 09.05.2016r.

ZGK .261.1.16

ZAWIADOMIENIE / OGŁOSZENIE/
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 83732 – 2016 z dnia 11.04.2016r

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
Dz.U.z 2015 poz.2164) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „na zakup (tankowanie) na stacji paliw benzyny i oleju napędowego do samochodów służbowych, samochodów ciężarowych oraz maszyn i sprzętu eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni”

zgodnie z warunkami zawartymi w siwz., niniejszym informuję, że wybrano ofertę nr 1 –
tj. PETRO – SAN sp z o.o. ul .Lipińskiego 248 38 – 500 Sanok
Cena oferty (brutto): 81 720,00 zł PLN (słownie osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych )
Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz 2164)
W postępowaniu złożono 1 ofert:
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty w PLN
(z vat 23%)
Liczba uzyskanych punktów
1
PETRO – SAN sp z o.o. ul .Lipińskiego 248 38 – 500 Sanok

81 720,00

100

W przeprowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona i żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Zamawiający:

Kierownik ZGK w Dydni

Andrzej Sokołowski

 

Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 10:06:10.
pismo o zmianie daty skladania ofert na przetarg
nieograniczony 

Dydnia, 19 kwietnia 2016 r.

Znak: ZGK. 621.1.2016


Wyjaśnienie do przetargu na: „ o udzielenie zamówienia publicznego na zakup (tankowanie) na stacji paliw benzyny i oleju napędowego do samochodów służbowych, samochodów ciężarowych oraz maszyn i sprzętu eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni” ogłoszonego w na stronie internetowej www.dydnia.bip.gmina.pl
i w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 83732 – 2016w dniu 11.04.2016


Na podstawie art 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164) w wyniku omyłki pisarskiej w ogłoszeniu przetargu zamieszczonego na stronie internetowej i wywieszonego na tablicy ogłoszeń. Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że błędnie został podany termin złożenia ofert tj. do 22 kwietnia 2016 r. obowiązujący termin złożenia oferty zamieszczony w SWIZ-ie to 20 kwietnia 2016 godz 10.00.
Na podstawie art. 38 ust. 6. termin złożenia ofert zostaje wydłużony do dnia 22.04.2016 do godz. 10.00 a otwarcie ofert nastąpi 22. 04. 2016 o godzinie 10.30

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni

Andrzej Sokołowski

 Pismo wyjaśniające SIWZ.doc

Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski | Data wprowadzenia: 2016-04-19 14:49:41.
przetarg na zakup benzyny i oleju napędowego 

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dydni

pow. Brzozowski, woj. Podkarpackie

o g ł a s z a :
przetarg
n i e o g r a n i c z o n y

o udzielenie zamówienia publicznego na zakup (tankowanie) na stacji paliw benzyny i oleju napędowego do samochodów służbowych, samochodów ciężarowych oraz maszyn i sprzętu eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dydni
(budynek Urzędu Gminy w Dydni) -
pok. Nr 204 w godz. 800 - 1500 -
tel. kontaktowy (013) 430-81-51
lub na:
http://www.dydnia.bip.gmina.pl

Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych ani wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : do 30. 04. 2017r.

Wadium: nie występuje

Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
cena 90%
upust 10%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi:
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- określone w art. 22.1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 2164),
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.Z.P.
- posiada dystrybutory paliwa na terenie Gminy Dydnia

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Andrzej Sokołowski pok. nr 203
- tel. kontaktowy (013) 430-81-51 lub 608-026-591

Oferty należy złożyć w ZGK - pok. Nr 204 - najpóźniej do godz. 1000, dnia 22. 04. 2015r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi dnia 20. 04. 2016 r. o godz. 10.30 pok. 203

Kierownik ZGK w Dydni

Dydnia, dnia 11. 04. 2016r. Andrzej Sokołowski

 SIWZ.doc

Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski | Data wprowadzenia: 2016-04-11 12:17:59.
 

Dydnia, dnia 07.05.2015r.

ZGK .261.1.15

ZAWIADOMIENIE / OGŁOSZENIE/
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania przetargowego zamieszczonego w Biuletynie zamówień Publicznych – Numer ogłoszenia: 80804 – 2015 z dnia 10.04.2015r

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „na zakup (tankowanie) na stacji paliw benzyny i oleju napędowego do samochodów służbowych, samochodów ciężarowych oraz maszyn i sprzętu eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dydni”

zgodnie z warunkami zawartymi w siwz., niniejszym informuję, że wybrano ofertę nr 1 –
tj. PETRO – SAN sp z o.o. ul .Lipińskiego 248 38 – 500 Sanok
Cena oferty (brutto): 75 608,10 zł PLN (słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiem złotych 10/100)
Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 907 z póżn. zm.)
W postępowaniu złożono 1 ofert:
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty w PLN
(z vat 23%)
Liczba uzyskanych punktów
1
PETRO – SAN sp z o.o. ul .Lipińskiego 248 38 – 500 Sanok

75 608,10

100

W przeprowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona i żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Zamawiający:

Kierownik ZGK w Dydni

Andrzej Sokołowski

 

Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:24:16.
 
 zawiadomieńie o wybor najkorzystniejszej oferty.doc

Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:23:44.
Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:23:44
Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Dydnia 224
36-204 Dydnia
Wójt Gminy
Alicja Pocaluń
Kontakt:
Tel: (13) 430 30 02, 430 81 21
Fax: (13) 430 31 94
e-mail: urzad@gminadydnia.pl