> Realizacja Zadań
Realizacja Zadań
 

Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie:


1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym:


a) zarząd nieruchomościami i budynkami stanowiącymi własność gminy, zawieranie


i rozwiązywanie umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych


pomieszczeń,


b) eksploatacja, konserwacja, remonty w budynkach zarządzanych i stanowiących własność


gminy,


c) obsługa kotłowni centralnego ogrzewania w obiektach własnych gminy.


2. Dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym:


a) remont i modernizacja nawierzchni dróg gminnych,


b) zimowe utrzymanie dróg gminnych,


c) odmulanie, udrażnianie, odkrzaczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych,


d) budowa, modernizacja i utrzymanie chodników przy drogach gminnych,


e) utrzymanie placów, parkingów gminnych.


3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym:


a) modernizacja, eksploatacja studni ujęć wodnych, hydroforni, sieci wodociągowej i innych


urządzeń wodociągowych,


b) produkcja, uzdatnianie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż wody,


c) budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych,


d) wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej na koszt osoby ubiegającej się przyłączenie


nieruchomości do sieci.


4. Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym:


a) budowy i rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych,


b) wykonywanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na koszt osoby ubiegającej się przyłączenie


nieruchomości do sieci,


c) modernizacja, eksploatacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i innych


urządzeń,


d) odbieranie i oczyszczanie ścieków.


5. Utrzymania czystości i porządku oraz wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,


w tym:


a) świadczenie usług w zakresie zbiórki i wywozu odpadów komunalnych stałych na wysypisko,


a ciekłych na oczyszczalnie celem ich oczyszczenia.


6. Zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych


w tym:


a) odkrzaczanie, koszenie terenów rekreacyjnych, oraz przyległych do obiektów sportowy


i obiektów użyteczności publicznej,


b) utrzymanie, eksploatacja, konserwacja gminnych obiektów sportowych.

 

Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski | Data wprowadzenia: 2015-04-27 14:47:29.
Data wprowadzenia: 2015-04-27 14:47:29
Opublikowane przez: Andrzej Sokołowski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Dydnia 224
36-204 Dydnia
Wójt Gminy
Alicja Pocaluń
Kontakt:
Tel: (13) 430 30 02, 430 81 21
Fax: (13) 430 31 94
e-mail: urzad@gminadydnia.pl